DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="https://laksekart.statsforvalteren.no/embedded/28faa485-8ec2-4d07-a685-eff5690fdc30" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> <!-- <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> -->

Annet navn:

Ingen

Vassdragsnummer

151.Z

Gytebestandsmål laks:

6306 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Nordland

Utløpskommune:

Vefsn

Lengde lakseførende strekning:

169,3 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Ja

Utløp i nasjonal laksefjord:

Vefsnfjorden

 

Bestandstilstand laks

(2015-2019)
Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Under reetablering
Svært dårlig
Under reetablering

Bestandstilstand sjøørret

(2021)
Moderat

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorEffekt på sjørøye
Gyrodactylus salaris
Rømt oppdrettslaks
Vassdragsreguleringer
Andre forhold
Tilleggsopplysninger
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Under reetablering
Svært dårlig
Under reetablering
 Påvirkningsfaktor Effekt på laksen
 G. salaris Ingen
 Forsuring Ingen
 Rømt oppdrettslaks Moderat
 Lakselus Moderat
 Vannkraftutbygd 1961
 Vannkraft Ingen
 Pukkellaks Ingen
 Overbeskatning 
 Miljøgifter Ingen
 Samferdsel Ingen
 Arealinngrep Ingen
 Landbruk Ingen
 Avløp Ingen
 Annen vannbruk Ingen
 Vurderingsperiode 2015-2019
 Publisert 2021

Du kan lese mer om bestandstilstand og påvirkningsfaktorer her: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


Bestandstilstand sjøørret

Moderat
 Påvirkningsfaktor Effekt på sjøørret
 Fangstpåvirkning Ingen
 Forsuring Ingen
 Lakselus Moderat
 Vannkraftutbygd Ja
 Vannkraft Ingen
 Miljøgifter Ingen
 Samferdsel Ingen
 Arealinngrep Ingen
 Landbruk Ingen
 Avløp Ingen
 Annen vannbruk Ingen
 Vurderingsperiode 2021
 Publisert 2022

Du kan lese mer om bestandstilstand og påvirkningsfaktorer her: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


Fisketid:

Laks:15.06 - 31.08

Sjøørret:15.06 - 31.08


Kvoter:

Døgnkvote per fisker: 2 laks

Sesongkvote per fisker: 4 laks

Det kan landes inntil 5 laks per fisker per dag, hvorav 2 kan avlives. Fisket det enkelte døgn skal avsluttes når laksen er avlivet eller landingskvoten er fylt.


Særlig bestemmelser for vassdraget:

Totalkvote for vassdraget: Inntil 1000 lakser med prosentfordeling 40/40/20 (= 400 lakser mindre 65 cm/ 400 laks mellom 65 cm og 90 cm/ 200 lakser større enn 90 cm) og inntil 800 sjøørreter. Hunnlakser større enn 65 cm er fredet. Inntil 200 lakser mindre enn 65 cm kan avlives oppstrøms Trofors. Inntil 300 lakser kan avlives mellom Laksfors og Trofors. Inntil 500 lakser kan avlives nedstrøms Laksfors. All anadrom fisk fanget ovenfor Storforsen i Svenningdalselva og ovenfor Mikkeljordforsen i Austervefsna skal gjenutsettes. All avlivet og gjenutsatt fisk skal rapporteres daglig. Det skal tas tilstrekkelig antall prøver til å dekke behovet for evaluering av reetableringsprosjektet.  

Lager pdf. Vennligst vent ...